Els imports facultats pels òrgans de contractació de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, en funció del Valor Estimat del Contracte (IVA exclòs) són els següents:

Obres Serveis Subministraments
Director general Fins a 600.000,00 € Fins a 150.000,00 € Fins a 150.000,00 €
Conseller delegat Fins a 5.548.000,00 €
Presidenta Fins a 5.548.000,00 €
Consell d’Administració Sense límit