Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) es constitueix com a Societat Privada Municipal de l’Excm. Ajuntament de Barcelona.

La Societat es regirà pels seus estatuts i pel que disposen les Lleis de Règim Local, la Carta Municipal de Barcelona, els seus reglaments, els preceptes de la Llei de Capital i altres disposicions que li siguin aplicables.

Correspon a BIMSA, com entitat funcional descentralitzada de l’Ajuntament de Barcelona, la gestió de l’obra pública municipal d’infraestructures i edificació:

-Coordinació, gestió i contractació dels expedients per a la redacció dels projectes d’obra pública municipal d’infraestructures i edificació no assignats a cap altre ens instrumental ni departament específic de l’Ajuntament de Barcelona

-Preparació, licitació i adjudicació dels expedients per a la contractació d’obres, serveis i subministraments per a l’execució d’obres públiques municipals d’infraestructures i edificació no assignats a cap altre ens instrumental ni departament específic de l’Ajuntament de Barcelona

-Coordinació, gestió, seguiment, supervisió i direcció tècnica i econòmica dels projectes així com de les obres fins a la seva recepció i lliurament a l’Ajuntament de Barcelona