La gestió i govern de Barcelona d’Infraestructures Municipals S.A. (en endavant, BIMSA) han de veure’s guiats sota els principis rectors com són els d’ètica, legalitat, bon govern i transparència.

El Codi ètic s’erigeix com a l’eina normativa de més alt nivell dins de l’estructura normativa de l’empresa, essent l’objectiu del mateix assentar els principis ètics i normatius que la persona jurídica i els seus integrants aplicaran a tots els àmbits de la seva activitat i representar, al mateix temps, l’estricte compromís de BIMSA amb el respecte de les normes i de les bones pràctiques. Tota norma legal o voluntària que sigui adoptada per BIMSA haurà de ser també interpretada conforme al contingut del present Codi Ètic.

És evident que per a copsar tot l’anterior resultarà imprescindible la voluntat i compromís de tots els integrants de BIMSA, motiu pel qual l’empresa es compromet també a comunicar i difondre degudament el present Codi ètic i demès normes que puguin derivar del mateix, així com a exigir el seu compliment.

Veure Codi ètic

D’acord amb l’establert en el Codi ètic BIMSA ha creat un canal intern d’informació pels subjectes destinataris del mateix així com per a tercers denominat Canal intern d’informació

Veure Canal intern d’informació BIMSA

BIMSA com a Entitat Municipal dependent de la seva entitat local, ve obligat a comunicar el canal o bústia ètica i de bon govern de l’Ajuntament de Barcelona, per tal que qui ho desitgi , pugui dirigir les comunicacions o informacions de irregularitats que afectin a BIMSA, canal intern d’informació que alhora té la funció de canal extern conforme a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Veure Bústia ètica Ajuntament de Barcelona