La informació de referència es presenta amb una periodicitat anual

Any 2016: D’acord amb l’establert en els Comptes Anuals de l’exercici 2016 es varen fer efectives indemnitzacions per rescissió de contractes laborals por un import de 14.502,42.-€

Any 2017: Durant l’any 2017 el personal de la societat no ha percebut cap indemnització.

Any 2018: Durant l’any 2018 el personal de la societat no ha percebut cap indemnització.

Any 2019: Durant l’any 2019 el personal de la societat no ha percebut cap indemnització.

Any 2020: Durant l’any 2020 el personal de la societat no ha percebut cap indemnització.

Any 2021: Durant l’any 2021 el personal de la societat no ha percebut cap indemnització

Any 2022: Durant l’any 2022 el personal de la societat no ha percebut cap indemnització