Any 2016: Durant l’any 2016 el personal de la societat no ha percebut cap dieta.

Any 2017: Durant l’any 2017 el personal de la societat no ha percebut cap dieta.

Any 2018: Durant l’any 2018 el personal de la societat no ha percebut cap dieta.

Any 2019: Durant l’any 2019 el personal de la societat no ha percebut cap dieta.

Any 2020: Durant l’any 2020 el personal de la societat no ha percebut cap dieta.

Any 2021: Durant l’any 2021 el personal de la societat no ha percebut cap dieta.

Any 2022: Durant l’any 2022 el personal de la societat no ha percebut cap dieta.