Alineament amb el model de ciutat

En el desenvolupament de les diferents actuacions hem de tenir present el model de ciutat plantejat per l’Ajuntament i actuar en tot moment de manera coordinada amb els òrgans municipals, responsables d’impulsar les polítiques urbanístiques.

Excel·lència en totes les actuacions

Ens hem de caracteritzar per executar les actuacions que ens encarreguin aplicant sempre criteris d’excel·lència, amb independència de la tipologia i de la dimensió de les actuacions.

Eficàcia i eficiència

Com a ens instrumental de l’Ajuntament hem d’aplicar criteris d’eficàcia en la gestió interna de l’empresa, fomentant la coordinació inter-departametal i la homogeneïtzació de processos, eines i recursos que ens permetin treballar de manera cohesionada amb la màxima eficiència.