Aquest Sistema o Canal Intern d’Informació és una eina d’accés lliure a tots els subjectes vinculats a BIMSA o que s’hi relacionin, mitjançant el qual es poden posar en coneixement de la companyia possibles riscos i incompliments (males pràctiques) de les seves normatives (tant legals com voluntàries) i de les que es tingui coneixement.

Amb l’entrada en vigor de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, les comunicacions apuntades podran ser remeses a BIMSA per mitjà dels següents elements:

  • Mitjançant carta dirigida al responsable del sistema intern d’informació de BIMSA a la següent direcció:
    • VIADENUNCIA- Fruitós Richarte
      Av. De les Corts Catalanes núm. 5-7, planta 1
      08173 Sant Cugat del Vallès.

El procediment iniciat per mitjà del canal intern d’informació respectarà sempre els principis de llibertat, confidencialitat, indemnitat i prohibició de represàlies. Així mateix, vetllarà sempre pel respecte del dret de defensa de totes les parts intervinents al procés investigador.

Les comunicacions podran ser anònimes i, en tot cas, s’adoptaran les mesures necessàries per preservar la identitat i garantir la confidencialitat de les dades corresponents a les persones afectades per la informació subministrada, especialment la de la persona que hagi posat en coneixement els fets comunicats a través del canal intern d’informació corresponent, si aquesta s’hagués identificat.

Respecte el tractament eventual de les seves dades, el responsable del tractament es BARCELONA D’INFRAESTUCTURES MUNICIPALS, S.A. (BIMSA), C.I.F. A-62320486 i amb domicili al carrer de Bolívia, 105, 3a i 4a planta, 08018 de Barcelona, d’acord amb l’establert a la política de privadesa BIMSA. L’informem que les dades introduïdes al Canal intern d’informació facilitades a través de qualsevol dels mitjans indicats més a dalt passaran a formar part dels sistemes d’informació de (i) VIADENUNCIA S.L., CIF: B01738384 Direcció: Av. Corts Catalanes, 5, Baixos, 08173, Sant Cugat del Vallès (Barcelona) i dpd@viadenuncia.net, com a Encarregat del Tractament de BIMSA, i de (ii) JUDILEX, S.L. CIF: B66569435 Direcció: Av. Corts Catalanes, 5, Baixos, 08173, Sant Cugat del Vallès (Barcelona) i compliance@judilex.eu, en la seva condició de Compliance Officer de BIMSA per adjudicació pública i actuant a aquests efectes com Encarregat del tractament de les dades recollides i emmagatzemades al canal intern d’informació per l’ exercici del càrrec indicat. BIMSA ha signat un contracte de tractament de dades amb els Encarregats del Tractament mencionats. La finalitat del tractament és la de recollir aquestes dades per poder investigar, detectar i corregir possibles incompliments o conductes inapropiades a BIMSA, especialment en matèria de dret penal i compliment normatiu, així com la gestió dels dubtes i consultes que es formulin sobre el funcionament del sistema de gestió de compliment, en base al compliment d’una obligació legal segons l’article 24 de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals. A aquests efectes JUDILEX garanteix que compleix amb la normativa de protecció de dades i amb el seu deure de confidencialitat en el tractament d’aquestes dades. Poden consultar la política de privadesa complerta de JUDILEX a través del següent enllaç de política de privadesa de JUDILEX.

En qualsevol moment, vostè podrà exercitar els drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat i limitació, així com revocar el consentiment pel tractament de les seves dades comunicant-ho per escrit amb indicació de les seves dades a JUDILEX S.L. CIF: B66569435 Direcció: Av. Corts Catalanes, 5, Baixos, 08173, Sant Cugat del Vallès (Barcelona) i compliance@judilex.eu. VIADENUNCIA S.L., CIF: B01738384 Direcció: Av. Corts Catalanes, 5, Baixos, 08173, Sant Cugat del Vallès (Barcelona) i dpd@viadenuncia.net, així com davant BARCELONA D’INFRAESTUCTURES MUNICIPALS, S.A. (BIMSA), C.I.F. A-62320486, al domicili al carrer de Bolívia, 105, 3a i 4a planta, 08018 de Barcelona o a dpo.bimsa@bcn.cat.

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que les puguin utilitzar per a finalitats diferents per les que han estat sol·licitades a l’usuari. La problemàtica que ens explica pot obligar-nos a posar-nos en contacte amb un o diversos especialistes, tots obligats pel seu secret professional. No s’estableix en cap cas una altra política de cessió de dades personals que les obligades per la Llei, a excepció que les dades del canal intern d’informació es puguin cedir a un nou Compliance Officer de BIMSA o a Encarregats del tractament de BIMSA necessaris per dur a terme aquesta finalitat. BIMSA tindrà accés a les dades  en casos d’ expedients d’ instrucció o investigacions internes conforme estableixen les obligacions derivades del Model de Prevenció de Delictes de l’article 31 bis CP i aquelles aplicables de la Llei 2/2023, en els termes legalment previstos. A aquests efectes, pot consultar la política de privadesa complerta de BIMSA i el seu registre d’ activitats del tractament a través del següent enllaç política de privadesa BIMSA. En aquest cas, s’adoptaran les mesures necessàries per preservar la identitat i garantir la confidencialitat de les dades corresponents a les persones afectades per la informació subministrada, especialment la de la persona que hagi posat en coneixement els fets comunicats a través del canal intern d’informació en cas de que s’hagués identificat.

En cas que desitgi posar-se en contacte directe amb el Delegat de Protecció de Dades de BIMSA amb la intenció de formular qualsevol reclamació, consulta o dubte, comuniqui’ns-ho per escrit amb indicació de les seves dades al correu electrònic dpo.bimsa@bcn.cat.

Les dades que vostè ens dona, possiblement no estiguin considerades dades de caràcter personal, sinó subjectes al REGLAMENT (UE) 2018/1807 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 14 de novembre de 2018 relatiu a un marc per la lliure circulació de dades no personals en la Unió Europea. Tot i així, no seran mai cedides, excepte per manament judicial o pels supòsits de cessió de dades descrits anteriorment; qualsevol conflicte, de qualsevol informació que es processi, es procedimentarà segons el canal establert per la Llei 2/2023, doncs queda dins de les seves atribucions.