Resultats / Valor

Assegurar la qualitat tant de les grans com de les petites actuacions en tots els territoris de la ciutat

Vetllar per l’acompliment dels terminis de realització

Garantir l’ajust econòmic de la inversió planificada

Contribuir a l’execució del procés de transformació de la ciutat garantint la seva sostenibilitat

Optimitzar els recursos i aplicar la millora continua en la gestió tant interna com externa de l’empresa


Processos

Definició i tramitació projecte

Vetllar perquè el disseny dels projectes respongui al model de ciutat impulsat per l’Ajuntament

Comunicació

Garantir una informació consistent i clara en la comunicació de les obres als ciutadans

Contractació

Garantir l’agilitat , homogeneïtat i transparència en els processos de contractació de projectes i obres

Territorial

Garantir l’assoliment de les demandes dels territoris en els projectes i en l’execució de les obres

Execució Obra

Vetllar per el correcte desenvolupament de l’execució de les obres

Participació

Contribuir als processos de participació ciutadana en les actuacions que ho requereixin


Recursos

Econòmics i humans

Garantir els recursos econòmics i humans necessaris

Cultura Organitzativa

Promoure internament la cultura de pertinença a l’ Ajuntament de Barcelona com a un dels seus bens instrumentals.

Sistemes i Qualitat

Impulsar un model integrat de sistemes d’informació així com de control de gestió i de seguiment de la qualitat